Phật Học » Kinh » Kinh Nhân Quả Ba Đời

Kinh Nhân Quả Ba Đời

11/9/2015    6.256

Kinh Nhân Quả Ba Đời


Lúc bấy giờ, Tôn giả Khánh Hỷ cùng với 1.250 vị Bhikṣu ở trên Pháp hội Linh Sơn.

Khi ấy ngài Khánh Hỷ chắp tay đỉnh lễ, rồi đi nhiễu Phật ba vòng, gối phải quỳ, chắp tay, và thưa hỏi Đức Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật:

"Bạch Thế Tôn! Vào thời Mạt Pháp, tất cả chúng sinh ở Nam châu Thắng Kim sẽ khởi sinh rất nhiều nghiệp chẳng lành. Họ không tôn kính Tam Bảo, không kính trọng cha mẹ, và không có mối quan hệ giữa quân thần, cha con, hay vợ chồng. Năm mối quan hệ sẽ rối ren và hỗn loạn. Họ bần cùng hạ tiện, sáu căn không hoàn chỉnh, suốt ngày chỉ sát sinh hại mạng. Tầng lớp cũng không bình đẳng, có người thì giàu sang, có kẻ thì nghèo túng. Nhân duyên gì đã dẫn đến những quả báo này? Ngưỡng mong Thế Tôn hãy từ bi giảng giải tường tận cho chúng đệ tử."

Phật bảo ngài Khánh Hỷ và các vị đại đệ tử:

"Lành thay, lành thay! Các ông hãy lắng nghe. Bây giờ Ta sẽ nói rõ cho các ông. Hết thảy nam nữ già trẻ trong thế gian, có kẻ bần tiện, có người phú quý, có kẻ thọ khổ tột cùng, có người hưởng phúc bất tận, tất cả việc này đều là do quả báo của đời trước.

Muốn được quả báo lành thì phải nên làm gì? Trước tiên là hiếu kính cha mẹ. Kế đến là kính tin Tam Bảo. Thứ ba là đừng giết hại và hãy phóng sinh. Thứ tư là ăn chay và bố thí. Những việc như thế mới có thể gieo trồng phúc điền cho đời sau."

 

Khi ấy Đức Phật nói bài kệ nhân quả rằng:

"Giàu sang đều do mạng
Đời trước tu nhân lành
Ai thọ trì lời này
Đời đời phúc lộc thâm

Thiện nam tín nữ nghe cội nhân
Nghe nhớ Tam Thế Nhân Quả Kinh
Nhân quả ba đời chẳng phải nhỏ
Phật nói lời thật chớ xem khinh

Đời này làm quan là nhân gì?
Đời trước lấy vàng tô tượng Phật
Đời trước tu tạo đời này hưởng
Gấm bào nịt vàng cầu trước Phật
Lấy vàng đắp Phật tức cho mình
Phủ áo cho Phật là cho ta
Chớ nói làm quan rất dễ dàng
Đời trước không tu sao nó đến

Cưỡi ngựa ngồi kiệu là nhân gì?
Đời trước xây cầu sửa đường sá

Áo gấm lụa đào là nhân gì?
Đời trước lấy áo cho kẻ bần

Ăn mặc dư giả là nhân gì?
Đời trước cơm nước thí người nghèo

Ăn mặc thiếu thốn là nhân gì?
Đời trước nửa đồng chẳng hề cho

Nhà lớn lầu cao là nhân gì?
Đời trước lấy gạo cho chùa chiền

Phúc lộc dồi dào là nhân gì?
Đời trước xây chùa dựng miếu đình

Tướng mạo đoan trang là nhân gì?
Đời trước hoa tươi dâng cúng Phật

Thông minh trí tuệ là nhân gì?
Đời trước tụng Kinh siêng niệm Phật

Vợ hiền đẹp xinh là nhân gì?
Đời trước Phật môn kết duyên lành

Vợ chồng hạnh phúc là nhân gì?
Đời trước tràng phan cúng dường Phật

Cha mẹ đầy đủ là nhân gì?
Đời trước kính trọng người đơn côi

Mồ côi cha mẹ là nhân gì?
Đời trước do bởi thích bắn chim

Con cháu đầy đàn là nhân gì?
Đời trước mở lồng thả chim muông

Nuôi con không lớn là nhân gì?
Đời trước do bởi oán hận người

Đời này không con là nhân gì?
Đời trước oán ghét con cháu người

Đời này sống lâu là nhân gì?
Đời trước động vật mua phóng sinh

Đời này chết yểu là nhân gì?
Đời trước xẻo thịt giết chúng sinh

Đời này không vợ là nhân gì?
Đời trước thông gian vợ người ta

Đời này ở góa là nhân gì?
Đời trước khinh rẻ chồng của mình

Đời này tôi tớ là nhân gì?
Đời trước vong ân phụ nghĩa tình

Đời này mắt sáng là nhân gì?
Đời trước lấy dầu thắp đèn Phật

Đời này mù lòa là nhân gì?
Đời trước khoái xem sách khiêu dâm

Đời này sứt miệng là nhân gì?
Đời trước ưa thích nói thị phi

Đời này câm điếc là nhân gì?
Đời trước ác khẩu mắng song thân

Đời này gù lưng là nhân gì?
Đời trước chê cười ai lạy Phật

Đời này tay cong là nhân gì?
Đời trước đánh đập cha mẹ người

Đời này chân khiễng là nhân gì?
Đời trước phá ai sửa cầu đường

Đời này trâu ngựa là nhân gì?
Đời trước thiếu nợ không chịu trả

Đời này lợn chó là nhân gì?
Đời trước rủ rê chuyên lừa đảo

Đời này lắm bệnh là nhân gì?
Đời trước mong người bị tai ương

Đời này khỏe mạnh là nhân gì?
Đời trước cho thuốc cứu bệnh nhân

Đời này ngồi tù là nhân gì?
Đời trước thấy nguy mà không cứu

Đời này chết đói là nhân gì?
Đời trước cười mắng kẻ xin ăn

Bị người thuốc chết là nhân gì?
Đời trước ngăn sông độc chết cá

Côi cút lẻ loi là nhân gì?
Đời trước ác tâm xâm chiếm lời

Đời này lùn xủn là nhân gì?
Đời trước khinh bỉ kẻ làm công

Đời này hộc máu là nhân gì?
Đời trước khêu chọc gây chia rẽ

Đời này tai điếc là nhân gì?
Đời trước nghe Pháp chẳng tin thật

Đời này ghẻ lở là nhân gì?
Đời trước ngược đãi với động vật

Thân thể hôi hám là nhân gì?
Đời trước đố kỵ người giàu sang

Đời này chết treo là nhân gì?
Đời trước hại người lợi cho mình

Cô độc ở góa là nhân gì?
Đời trước vợ con chẳng thương yêu

Sét đánh lửa thiêu là nhân gì?
Đời trước hủy báng người tu hành

Hổ vồ rắn cắn là nhân gì?
Đời trước kết tạo nhiều oán thù

Muôn nghiệp mình làm tự gánh lấy
Địa ngục thọ khổ oán trách ai
Chớ cho nhân quả không ai thấy
Xa thì con cháu gần là ta

Không tin Tam Bảo làm bố thí
Hãy nhìn trước mắt người thọ phúc
Đời trước tu thiện đời này hưởng
Đời này tích đức hậu thế nhờ

Nếu ai hủy báng Kinh Nhân Quả
Đời sau đọa lạc mất thân người

Nếu ai tín thọ Kinh Nhân Quả
Sao phúc lộc thọ chiếu đến nhà

Nếu ai biên chép Kinh Nhân Quả
Đời đời gia đạo luôn hưng thịnh

Nếu ai đội mang Kinh Nhân Quả
Hung tai hoạnh họa chẳng đến thân

Nếu ai giảng giải Kinh Nhân Quả
Đời đời kiếp kiếp được thông minh

Nếu ai đọc tụng Kinh Nhân Quả
Mọi nơi sinh đến người cung kính

Nếu ai ấn tống Kinh Nhân Quả
Đời sau sẽ được làm đế vương

Nếu hỏi nhân quả việc đời trước
Thì có Bhikṣu Đại Ẩm Quang
Được thân sắc vàng, do bố thí

Nếu hỏi nhân quả chuyện đời sau
Bhikṣu Thiện Tinh, đọa địa ngục
Do bởi hủy báng, Phật Chánh Pháp

Nếu cho nhân quả không báo ứng
Thì Bhikṣu Đại Thải Thúc Thị
Do bởi nhân gì mà cứu mẹ?

Nếu ai tin sâu Kinh Nhân Quả
Đồng sinh tây phương cõi Cực Lạc
Nhân quả ba đời nói bất tận
Trời rồng chẳng xa người hiền lương

Trong cửa Tam Bảo tu phúc lành
Một đồng vui cho, vạn đồng thu
Phúc ấy giữ tại kho kiên cố
Đời đời kiếp kiếp phúc chẳng hết

Nếu ai muốn biết việc đời trước
Hãy xem đời này thọ quả gì
Nếu ai muốn hỏi việc đời sau
Hãy xem đời này gieo nhân gì"

Kinh Nhân Quả Ba Đời

TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO

"TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO "

Trong chúng ta, chắc có lẽ từ thuở hàn vi cho đến...

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”,...

Gần 30000 Phật Tử  Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi  Chùa Ba Vàng

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm...

Không Khí  Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Không Khí Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Ngay từ sáng sớm, đã có đông đảo quý Phật tử, du...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top