Tông Chỉ Và Phương Pháp Tu Hành

TÔNG CHỈ VÀ PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH

* TÔNG CHỈ VÀ PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH.

1. Tông chỉ: Phát Tâm Bồ đề, tu tập các công đức, hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chứng đắc Niết Bàn. (nguyện thứ 19 trong 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà).

2. Trong việc học Pháp toàn chúng phải y cứ vào chính Kinh và Giới luật của Phật làm căn bản.

a. Phương pháp tu hành

Tăng, Ni, Phật tử tại Chùa Ba vàng tu tập theo phương pháp: Thiền Tịnh song tu

*  Đây là sự kết hợp giữa các pháp tu Thiền và tu Tịnh Ðộ khiến hành giả linh hoạt ứng dụng pháp tu theo từng hoàn cảnh cụ thể để điều phục và thanh tịnh tâm. Trong thiền có tịnh trong tịnh có thiền.

*  Tăng, Ni, Phật Tử khi tu Phật không nên phân biệt Thiền hay Tịnh độ. Có một số quan niệm cho rằng Thiền - Tịnh song tu giống như một con người đứng hai chân trên hai chiếc thuyền, nếu thuyền chạy thì người sẽ không đứng vững và bị ngã đổ. Đây là quan niệm sai lầm. Vì Phật dạy TÂM là gốc, Thiền hay Tịnh thì cũng đều là phương pháp quay về tu sửa TÂM, khiến cho tâm ác trở nên thiện, tâm ô nhiễm trở thành thanh tịnh, tâm trói buộc được giải thoát. Tất cả Pháp tu của Phật chỉ là pháp phương tiện để đạt được cứu kính giác ngộ, giải thoát.

b. Thiền định

- Tăng ni Phật tử của chùa thực tập các phương pháp thiền căn bản như thiền Tứ Niệm Xứ, thiền đối trị, thiền Minh Sát, ... để xả ly sự tham ái và chấp trước về Thân, Tâm, Cảnh giới thế gian ô nhiễm, hướng tới Cực Lạc, chứng đắc Niết Bàn.

c. Tịnh độ

Căn bản của Tịnh độ là tịnh tam nghiệp, tư lương Tịnh độ làTÍN, HẠNH, NGUYỆN.

1. TÍN:  - Tín tự: tin rằng mình có thể thực hành được những lời Phật dạy và thành tựu được kết quả như nguyện.

              - Tín tha: tin đức Phật Thích Ca là bậc Toàn giác, Ngài đã giải thoát viên mãn và để lại đầy đủ Giáo pháp cho chúng ta thực hành, tin có Phật Di Đà với các lời nguyện cứu độ và cõi Tây phương Cực Lạc mà chúng ta có thể đạt đến.

2. HẠNH: Chân thật thực hành Tam phước Vãng sinh là chính hạnh thanh tịnh.

* Tam phước vãng sinh (trích trong kinh Quán Vô Lượng Thọ).

2.1 Thể phước: Hiếu dưỡng cha mẹ, Phụng sự Sư trưởng, Từ tâm bất sát, Tu mười thiện nghiệp.

            2.1.1  Hiếu dưỡng Cha Mẹ:

- Chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, sống đạo đức gương mẫu để cha mẹ vui lòng.

- Hướng dẫn cho cha mẹ quy y Tam Bảo và giúp cho cha mẹ học tập, tu hành Chính pháp.

- Tự mình thực hành lời Phật dạy về các công đức hiếu hạnh đối với Cha Mẹ và tinh tấn tu hành để hồi hướng công đức cho cha mẹ.

            2.1.2. Phụng sự sư trưởng:

- Người xuất gia coi Sư trưởng như cha và mẹ, người đã sinh cho ta giới thân và tuệ mạng. Vì vậy người xuất gia lấy việc phụng sự Sư trưởng là việc làm đầu tiên trên lộ trình tu học Phật pháp. Phải thực hành đầy đủ các tâm cung kính, vâng lời và biết ân đối với Sư trưởng để thành tựu hạnh hiếu, phải tinh tấn tu học để đền ơn Sư trưởng.

- Đối với người Phật tử tại gia phải thực hành tâm cung kính vâng lời và biết ơn, nhất tâm tu tập theo sự chỉ dạy của Thầy trụ trì và làm tròn bổn phận của người Phật tử tại gia.

* Cách tìm Thầy: Phật dạy người đệ tử cách tư duy để tìm cho mình người Thầy chân chính.

Ở trú xứ người Thầy trụ trì nào mà không cho các ông ăn mà cũng không có các pháp hành về chính giới và chính pháp của Như Lai thì người đệ tử nên chào Thầy và xin đi.

  trú xứ người Thầy trụ trì nào mà chỉ cho các ông ăn mà không có các pháp hành về chính giới và chính pháp của Như Lai để cho các ông thực hành thì người đệ tử nên chào Thầy và xin đi.

Ở trú xứ người Thầy trụ trì nào không có đủ để cho các ông ăn nhưng lại có các pháp hành về chính giới và chính Pháp để cho các ông thực hành thì đó là duyên nghiệp của các ông, các ông phải nhẫn nhục ở lại để tu hành.

Ở trú xứ người Thầy trụ trì nào vừa có đủ để cho các ông ăn, vừa có các pháp hành về chính giới và chính Pháp cho các ông thực hành thì đó là phước trí của người trụ trì đã đủ để cho các ông thực hành đến giải thoát. Nếu có bị đánh đuổi thì đó là nghiệp của các ông biến hiện ra, các ông phải nhẫn nhục ở mà vượt qua sẽ được giải thoát.

            2.1.3. Từ tâm bất sát:

- Từ bỏ tất cả các ý nghĩ, lời nói, việc làm liên quan đến việc sát sinh.

- Không được ăn thịt chúng sinh.

            2.1.4. Tu mười thiện nghiệp:

Mười thiện nghiệp là nền móng căn bản của pháp tu Tịnh độ. Cho nên Tăng, Ni, Phật tử phải thực hiện: 

- Thân: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm;

- Miệng: Không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói ác khẩu;

- Ý: Không tham lam, không sân hận, không si mê, tà kiến.

2.2 Giới phước: Thọ trì Tam quy, giữ đủ giới luật, không phạm oai nghi.

            2.2.1. Thọ trì tam quy:

- Tam quy y là: quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng.

            2.2.2. Giữ đủ giới luật:  Người tu hành phải nghiêm trì giới luật mà mình đã lãnh thọ.

-  Phật tử tại gia, ngoài việc giữ gìn 5 giới thì nên tu Bát Quan Trai giới.

-  Người xuất gia thì phải nghiêm trì các chính giới đã vâng thọ.

            2.2.3. Không phạm oai nghi:

- Giữ gìn bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi theo đúng lời Phật dạy.

2.3 Hội chúng phước: Tin sâu nhân quả, phát Tâm Bồ đề, trì tụng kinh điển Đại thừa, khuyến tấn mọi người tu hành.

            2.3.1. Tin sâu Nhân Quả: Phải học để hiểu rõ từng hành nghiệp của Thân, khẩu, ý tạo tác sinh ra nghiệp nhân khiến chúng ta phải chịu quả báo nên chúng ta phải thực hành theo giới luật Phật chế để thanh tịnh ba nghiệp.

            2.3.2. Phát Tâm Bồ đề: gồm Bồ đề nguyện và Bồ đề hạnh.

- BỒ ĐỀ NGUYỆN: được tổ chức hàng năm vào buổi sáng ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm (19.6 âm lịch và có lời nguyện cụ thể riêng).

- BỒ ĐỀ HẠNH: thực hành 37 phẩm trợ Bồ đề và các pháp hành để đưa tới tăng thượng tâm, tăng thượng trí.

            2.3.3. Tụng trì kinh điển Đại thừa: gồm 2 phần là tụng đọc để hiểu nghĩa và hành trì theo lời Phật dạy trong kinh.

            2.3.4. Khuyến tấn mọi người tu hành: rộng kết thiện duyên với mọi người và khích lệ mọi người tu hành. 

3.  NGUYỆN:

Phát nguyện hồi hướng tất cả công đức do sự tu tập chân thật có được về Tây phương Cực lạc.

Ban Biên tập Website

 

Tâm Nguyện Của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tâm Nguyện Của Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Thầy ra đây với mong nguyện xây dựng được Tăng...

Sư Phụ Dự Ngày Hội Hoa Lan Hải Phòng Năm Kỷ Hợi

Sư Phụ Dự Ngày Hội Hoa Lan Hải Phòng Năm Kỷ Hợi

Vào ngày 16/02/2019 (tức ngày 12 tháng Giêng năm...

TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO

"TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO "

Trong chúng ta, chắc có lẽ từ thuở hàn vi cho đến...

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”,...

Gần 30000 Phật Tử  Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi  Chùa Ba Vàng

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm...

Không Khí  Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Không Khí Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Ngay từ sáng sớm, đã có đông đảo quý Phật tử, du...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top