Làm Giàu

ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

MỤC LỤC

Trang 1 Trang 6
Trang 2 Trang 7
Trang 3 Trang 8
Trang 4 Trang 9
Trang 5 Trang 10


Trang 1

Làm Thế Nào Để Được Giàu Sang

Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta sống ở trần gian nếu mà quá khó khăn nghèo khổ thì đó cũng là một chướng ngại cho việc tu tập, cho nên chư Phật Bồ Tát đều là những bậc đã tích lũy phước báu từ nhiều kiếp, chỉ trừ khi các Ngài nguyện thị hiện vào chốn nghèo khổ để độ cho ai ở khu vực đó, chứ còn phước của các Ngài thì thừa sức sinh vào chổ cao quý. Ví dụ như tiền thân của Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời Đấu Suất, thì trước khi Ngài sinh xuống nhân gian thì Ngài quán chiếu lựa chọn, trái đất của chúng ta, vị trí quốc gia, chọn dòng dõi, cuối cúng Ngài chọn dòng Sát Đế Lợi tức dòng vua chúa làm con vua Tịnh Phạn. Như vạy chúng ta thấy quá trình tu hành phải đầy đủ phước đức và trí tuệ, thiếu một cái không thể thành Phật được, nên nói “phước huệ lưỡng toàn năng tác Phật”. Chúng ta cũng biết phước là cái mà nâng đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, chúng ta mà khó khăn khổ sở thì người ta cũng bảo mình thiếu phước, mình sống hay gặp xui xẻo thì người ta cũng bảo mình thiếu phước, vì thế nên nói phước lành là thứ trợ duyên cho ta rất nhiều. Chính bản thân Đức Phật khi Ngài còn sống Ngài dạy chúng ta điều này, qua câu chuyện Ngài trực tiếp khâu kim cho một vị đệ tử mù mắt. Ngài A Na Luật vì tinh tấn tu hành nên bị mù mắt, hôm đó Ngài phải xâu kim khâu y của mình bị rách, thì Ngài bảo có ai xỏ kim giúp tôi được không? Lúc đó Đức Phật ở gần đó bảo để đấy ta xỏ kim cho ông. Bấy giờ hàng đệ tử ở gần đấy đều tranh xỏ kim thay Phật, Phật không đồng ý và tự làm, rồi Ngài dạy “phước không phải cái dễ có, nên dù việc nhỏ như xỏ kim cũng nên làm” , Đức Phật là người đầy đủ phước báu rồi nhưng Ngài lấy việc này để dạy hàng đệ tử như chúng ta. Chúng ta có nhiều người lên chùa thấy chùa bẩn dơ nhưng cũng nghĩ việc nhỏ nên không làm, chỉ thích tìm việc gì lớn mới làm, còn lá rơi rác bẩn đầy đường thì chê việc nhỏ không làm, còn Đức Phật thì Ngài dạy chúng ta xâu kim cũng là việc phước nên làm, cái bài học này giúp ta biết tích lũy phước 

Tiếp Tiếp theo

^ Back to Top