Lòng Tin Người Đệ Tử Phật

ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

MỤC LỤC

Trang 1 Trang 6
Trang 2 Trang 7
Trang 3 Trang 8
Trang 4 Trang 9
Trang 5


Trang 1

Lòng Tin Và Đức Tin Của Người Đệ Tử Phật

 

“Một thời Đức Thế Tôn ở Vesàli, Ngài gọi các Thầy Tỳ Kheo lại và nói rằng: này các Thầy Tỳ Kheo có năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin”, Tỳ Kheo là những vị đệ tử xuất gia của Phật thọ đại giới, tức 250 giới. Như vậy chúng ta thấy giữa Đức Phật và các đệ tử rất gần gủi, trên đường đi du hóa, ví dụ buổi trưa mà nắng Đức Phật gọi các Thầy Tỳ Kheo quây quần lại. Phật dạy “có năm lợi ích cho một vị thiện nam tử có lòng tin” nói là thiện nam tử nhưng thiện nữ nhân cũng thế, ai có lòng tin đều có được năm cái lợi ích dưới đây. “Thế nào là năm, thứ nhất Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin, không có như vậy đối với các vị không có lòng tin”. Các bậc thiện nhân ở đây là những người hiền thiện, bậc chân nhân là những người đã đi vào dòng thánh, thì ở đây Phật dạy các bậc hiền thánh chỉ thương tưởng tới những ai có lòng tin, nếu chúng ta không có lòng tin thì các chư vị hiền thánh chẳng thể thương tưởng tới chúng ta được. Các Ngài vẫn thương mình nhưng tình thương đó không đến được với mình vì mình không có lòng tin. Đối với Phật pháp người đi học Phật mà không tin Phật thì không được lợi ích gì, không hưởng được sự thương tưởng của chư vị thánh hiền, dù các Ngài thì tình thương là bao la. Ai có lòng tin thì người ấy mới tinh tấn học hành được, người ta nói những người không có lòng tin thì như người lên núi thấy vàng mà không có tay để lấy. Cái lòng tin không phải nói rằng tôi tin tin lắm, mà tin ở đây là người này học Phật pháp, nghe giáo pháp và thực hành áp dụng vào cuộc sống của mình đấy mới là lòng tin vào Phật pháp chân thật. Người mà có lòng tin như vậy chắc chắn là sẽ được sự thương tưởng của chư vị hiền thánh chúng ta muốn có được sự thương tưởng của chư Phật, chư vị hiền thánh thì chúng ta phải huân tập được cho mình lòng tin chân thật này. Thứ hai “Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm những vị có lòng tin, không có như vậy đối 

Tiếp Tiếp theo

^ Back to Top