Thiện Căn Với Việc Vãng Sinh

ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

MỤC LỤC

Trang 1 Trang 6
Trang 2 Trang 7
Trang 3 Trang 8
Trang 4 Trang 9
Trang 5


Trang 1

Trong Kinh Di Đà Phật có nói với Ngài Xá Lợi Phất một câu là “này Xá Lợi Phất bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc” tức là chẳng thể có một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà có thể sinh về Cực lạc quốc, mà phải là nhiều thiện căn nhiều phước đức nhiều duyên lành mới vãng sinh được. Cho nên nhiều người bảo là tu tịnh độ dễ lắm, trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy lúc lâm chung niệm mười niệm nhất tâm là được vãng sinh, nên nhiều Phật tử ỷ lại vào điều này nên chỉ niệm Phật thôi, không tu gì khác, mà niệm Phật cũng niệm từ từ đợi lúc nào gần chết niệm mười niệm thôi là cũng vãng sinh. Chúng ta thấy giữa Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà có mâu thuẫn nhau không? Trong Kinh Di Đà Phật cũng dạy, ai mà nhất tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày thì cũng được vãng sinh, thế mà phía trước thì Đức Phật lại dạy chẳng thể có một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà có thể vãng sinh, thế thì lời Phật dạy có mâu thuẫn với nhau không? Và quan niệm tu tịnh độ đễ lắm có đúng không? Thì ở đây thầy xin trả lời với quý Phật tử thế này: nói rằng tu tịnh độ dễ thì không đúng, về phương pháp công phu cũng như giáo lí thì không khó, không phải học nhiều như khi tu các pháp môn khác, ví dụ tu duy thức thì phải học nhiều lắm, tu mật tông hay tu thiền cũng phải học nhiều. Học về lí để tu tịnh độ không phải khó, nhưng để dụng công tu tịnh độ thì cũng không phải đơn giản, chính vì vậy chúng ta chớ ỉ Phật nói tu tịnh độ dễ lắm, cứ lo ăn chơi cho thỏa thích đã, đến lúc gần lâm chung thì niệm mười niệm mà không thì nhờ ban trợ niệm đến giúp, thì cũng được vãng sinh. Thầy xin thưa quý Phật tử là không hề có chuyện đó, có nhiều vị trong ban trợ niệm còn to tiếng tuyên bố con đã trợ niệm thì chắc chắn được vãng sinh, bắt phải vãng sinh, thế người này còn giỏi hơn Phật Di Đà rồi, vì Phật Di Đà cũng không thể bắt chúng ta được vãng sinh được nữa là. Phật Di Đà thành Phật tới nay đã là mười đại kiếp rồi mà giờ chúng ta vẫn còn ngồi đây, 

Tiếp Tiếp theo

^ Back to Top