Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

19/11/2018    4.255 Cảm nhận Cảm nhận

Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng đã trở thành ngày tu tập Bát quan trai giới định kỳ tại chùa Ba Vàng. Không chỉ thọ nhận giới luật để hành trì, quý Phật tử về chùa còn được nghe pháp để tăng trưởng công đức và lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học Phật pháp của mình.

     Vừa qua, ngày 16/11/2018 (tức ngày 08/10/ Âm lịch) hàng ngàn Phật tử thuộc hơn 90 đạo tràng đang tu học tại chùa Ba Vàng, cùng đông đảo thiện nam tín nữ gần xa đã vân tập về chùa tham dự khóa tu Bát quan trai theo định kỳ hàng tháng. 

     Sau thời lãnh thọ bát Quan Trai Giới, đại chúng đã được quý Thầy hướng dẫn các thời khóa ngồi thiền, tụng kinh để thực tập chánh niệm từ cảm nhận nguồn tâm thiện từ nơi đức của chư Tăng

     Buổi chiều cùng ngày, đại chúng đồng nhất hướng lên ngôi Tam Bảo với lòng chí thành cầu Pháp, cung thỉnh Sư Phụ đăng tòa truyền trao giáo Pháp của đức Như Lai. Tiếp tục trên lộ trình tu học, Sư Phụ đã từ bi giảng nói bài kinh Mi Tiên vấn đáp số 156: “Bậc A-la-hán còn phạm giới?”
Cuộc nói chuyện của hai bậc trí giả kỳ này thuộc về phạm trù học giới mà không phải phải người cư sĩ tại gia nào cũng rõ biết được. Nhưng với trí tuệ, lòng từ bi và giọng nói truyền cảm, Sư Phụ đã cho toàn thể đại chúng hiểu được rằng cả bốn trường hợp của các bậc A-la-hán như:
“Thứ nhất: vô tâm, vô ý (hình thức thì có phạm nhưng nội dung, tính chất thì không, vì vị ấy không cố ý, không tác ý). 
Thứ hai: do không phải thời (phi thời) mà tưởng là thời. 
Thứ ba: ngăn vật thực rồi mà tưởng là chưa ngăn. 
Thứ tư: đồ dùng không phải dư mà tưởng là dư (không phải xả mà xả)”

tất thảy đều là do “Vô tâm, vô ý, không hay biết” nên các Ngài mới vô tình phạm giới; còn đối với những học giới thuộc thế gian như sát, đạo, dâm, vọng đối với các bậc A-la-hán thì không bao giờ các Ngài còn phạm nữa, vì những giới điều ấy thuộc về tánh giới, thuộc về các phiền não ác của thế gian. 

     Qua đây Sư Phụ cũng chỉ dạy toàn thể đại chúng rằng: Việc tu đạo trong nhà Phật được đánh giá cao ở đức hạnh, ở sự gột rửa nơi nội tâm, giải thoát ở nội tâm chứ không phải do sở học ít hay nhiều. Khi hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy sự cao quý của các bậc A-la-hán không còn hoài nghi mà phát khởi sự tôn kính tới các Ngài. Là con Phật phải thấy rõ điều này mà gắng công tu học, không dám xem thường ai bởi lẽ chúng ta là kẻ phàm phu trong vòng quay sinh tử, không thể tránh khỏi những lỗi lầm vậy nên phải mở lòng ra để khoan dung, tha thứ, không khắt khe quá với lỗi lầm của người khác. 

     Bài Pháp thoại mà Sư Phụ truyền trao đã khép lại ngày tu Bát quan trai cực kỳ ý nghĩa. Cùng ngày, đại chúng ai nấy đều hoan hỷ khi được chứng dự buổi ra mắt các đạo tràng mới đến từ Kim Sơn (Ninh Bình), Vinh (Nghệ An), Gia Lâm (Hà Nội) đã được Sư Phụ đặt tên cho đạo tràng lần lượt là: Trúc Sơn, Trúc An, Trúc Long. Mong rằng nhờ công đức này mà toàn thể đại chúng đồng gắng công tu học tinh tấn, thường hằng khởi tâm cầu sự thăng tiến nơi nội tâm, nhất tâm nương tựa Tam Bảo tu hành cho đến khi thành tựu viên mãn Bồ Đề!

Trích nội dung văn kinh: 

156. Bậc A-la-hán còn phạm giới?

- Bậc A-la- hán còn si mê không đại đức?

- Tâu, đã xa lìa hẳn si mê rồi.

- Thế các ngài còn phạm giới không?

- Có đôi khi còn giới phạm, tâu đại vương!

- Giới phạm do trường hợp nào, lý do nào?

- Tâu, các bậc A-la- hán phạm giới thường là do vô tâm, vô ý hay không biết. Tất cả có bốn trường hợp:

Thứ nhất: vô tâm, vô ý (hình thức thì có phạm nhưng nội dung, tính chất thì không, vì vị ấy không cố ý, không tác ý). 
Thứ hai: do không phải thời (phi thời) mà tưởng là thời. 
Thứ ba: ngăn vật thực rồi mà tưởng là chưa ngăn. 
Thứ tư: đồ dùng không phải dư mà tưởng là dư (không phải xả mà xả)

Đức vua Mi-lan-đà lắc đầu:

- Trẫm không đồng ý như thế. Bốn lý do đại đức đưa ra có thể tóm thành hai lý do: phạm giới do vô tâm, không lưu tâm, tất là không chú tâm, không chánh niệm; và tội do không biết, là si mê. Một vị A-la- hán không thể nào si mê và thiếu chú tâm, thiếu chánh niệm được!

Đại đức Na tiên mỉm cười:

- Chí lý lắm. Nhưng đại vương hãy nghe đây. Giới của Đức Thế Tôn đặt ra gồm có hai loại: những giới thuộc về thế gian, tức là những giới nằm trong định luật nhận quả, có khen chê, có tội phước. Loại giới thứ hai, Đức Thế Tôn chế định chỉ riêng cho bậc xuất gia mà thôi. 

Những tội thuộc về thế gian gọi là Loka vajja.

Những tội thuộc về giới chế định gọi là Pannatti vajja.

Những tội thuộc về thế gian, ví du nhự thập ác nghiệp: cư sĩ hoặc tỳ khưu đều phải thọ trì.

Những tội thuộc về giới chế định chỉ dành cho hàng xuất gia: ví dụ ăn sái giờ, nhổ cỏ, đào đất v.v... Loại chế định này, cư sĩ không thọ trì, họ phạm không có tội, nhưng tỳ khưu phạm thì tội. Các vị A-la- hán tuyệt đối không phạm các tội thuộc về thế gian (loka vajja) ví dụ mười ác nghiệp. Nhưng các tội thuộc về chế định, đôi khi vô tâm, vô ý hoặc không biết, nên phạm phải cũng là lẽ thường thôi. Đại vương đừng nên đem chuyện thiếu chánh niệm và si mê áp dụng vào đây!

- Xin đại đức giảng rộng hoặc ví dụ cho nghe về sự vô tâm, vô ý hoặc không biết ấy.

- Tâu, vâng. Ví dụ có một vị A-la- hán trước đây là một nông phu, vị ấy chỉ biết về pháp hành, giác ngộ, giải thoát, ngoài ra, vị ấy có biết gì nữa không đại vương?

- Vị ấy biết về gieo hạt, trồng tỉa, những chuyện liên quan về cày bừa, gặt hái v.v...

- Thế thì thiên văn, địa lý, sử truyện, văn phạm, cú pháp v.v... vị ấy có biết không?

- Dĩ nhiên là không biết.

- Không biết ấy có phải là si mê không?

- Thưa, cái biết ấy thuộc về kiến thức thế gian, thuộc về trí thế gian, không gọi là si mê được!

- Đúng thế. Khi không thấy biết tham, sân của mình, hành động theo tham sân, đắm đuối trong ngũ trầnmới gọi là si mê. Vậy tại sao đại vương dám khẳng định vị A-la- hán không biết, là si mê?

- Vâng, trẫm biết mình sai rồi.

- Lại nữa, ví dụ có vị A-la- hán sau khi đi khuất thực về, chánh niệm, tỉnh giác, lựa tìm một cội cây. Vị ấy chánh niệm, tỉnh giác soạn y bát ra, chánh niệm, tỉnh giác độ vật thực, chánh niệm tỉnh giác nhai, nuốt. Sau khi ăn xong, vị ấy dọn dẹp rửa ráy, cất đặt cũng hoàn toàn chánh niệm, tỉnh giác. Cũng chánh niệmtỉnh giác vị ấy đứng dậy hoàn toàn không hay biết, hoàn toàn không để ý lúc ấy đã quá ngọ. Như thế, vị ấy dùng vật thực phi thời (quá ngọ) - tức là phi thời mà tưởng là thời! Vị ấy đã phạm giới do vô tâm, vô ýkhông biết; nhưng tâm thái hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, chứ đâu có lơ là, dễ duôi, thất niệm hoặc si mê, hở đại vương!

- Trẫm biết rồi!

- Ngăn vật thực rồi, mà tưởng là chưa ngăn; y áo, vật dụng không phải là dư thừa mà xả đi, cũng do vô ý, vô tâm như trên cả, tâu đại vương!

- Vâng!

- Ngoài ra, còn rất nhiều điều vị ấy chưa biết nên thực hành sai, nói sai, phạm vào những giới cấm thuộc về chế định (Pannatti vajja) - cũng là thường thôi! Chỉ có một điều vị ấy biết chắc chắn, đó là sự giải thoát và biết những gì mình đã kinh nghiệm qua, thực hành, học hỏi hay thói quen trước đây. Vị ấy không thể biết gì ngoài trình độ và sự chứng đắc của mình. Những vị biết về một thông, hai thông, ngũ thông... cũng vậy. Những vị thuộc lòng một tạng, hai tạng, ba tạng... cũng y như thế. Sở học, chứng đắcngang đâu thì biết ngang đó. Tất cả các vị A-la-hán đều có sự khiếm khuyết về kiến thức, về tâm, về tuệ. Chỉ có Phật Toàn Giác mới hoàn toàn mọi phương diện. Đại vương nên hiểu như vậy.

- Xin Đại đức bi mẫn tha thứ cho những hiểu lầm của trẫm.

- Không có chi!

     Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

Bậc A-la-hán còn phạm giới?

BBT

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

"TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO "

21/2/2019     609

Trong chúng ta, chắc có lẽ từ thuở hàn vi cho đến khi trưởng thành ai cũng đều có những giấc mơ....

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

17/2/2019     2.182

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”, “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” Với...

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

15/2/2019     1.454

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày 12/2/2019) vừa qua, sau nghi lễ Khai hội đầu xuân năm...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO

"TẠI SAO CÓ CHIÊM BAO "

Trong chúng ta, chắc có lẽ từ thuở hàn vi cho đến...

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng Tổ Chức Lễ Chúc Thọ Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Đức Thế Tôn có dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”,...

Gần 30000 Phật Tử  Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi  Chùa Ba Vàng

Gần 30.000 Phật Tử Dự Lễ Khai Pháp Đầu Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng

Vào buổi chiều ngày 08/01/Kỷ Hợi (tức ngày...

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Lễ Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng Năm Kỷ Hợi

Chùa Ba Vàng được coi là nơi hội tụ văn hóa tâm...

Không Khí  Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Không Khí Trong Ngày Khai Hội Xuân Chùa Ba Vàng

Ngay từ sáng sớm, đã có đông đảo quý Phật tử, du...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top